Stenen stapelen
Ontkiemen

Bouw mee!

Schenken

Het eerste oprichtingsjaar 2019-2020 is het Kairos College 100% afhankelijk van privé donaties. We vinden het wel heel belangrijk dat de school ècht toegankelijk is voor álle leerlingen. De ouderbijdrage blijft dus laag en naar draagkracht.

Alle bijdragen zijn meer dan welkom!  Uw schenking komt direct ten goede van het onderwijs en zal met name gebruikt worden voor de kunst- en ambachtslessen.  

Uw schenking is van harte welkom op: 

NL 09 TRIO 0390 1015 75 ten name van Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos, onder vermelding van: uw naam, uw e-mailadres, ‘schenking Kairos College'. 

Kosten en baten 2019-2020

We hebben:

 1. Een klassenleerkracht voor de zevende klas 
 2. Ondersteuning door vakleerkrachten op vrijwillige basis
 3. Ervaren coaching voor leerkrachten, deels op vrijwillige basis
 4. Huisvesting 
 5. Leerlingen 
 6. Een schoolleider/coördinator
 7. Een deel van de vakleerkrachten wordt betaald

Nog nodig€10.000,-
voor de kunst- en ambachtslessen

 

Schooljaar 2020-2021 en verder

Wij verwachten vanaf schooljaar 2020-2021 rijksbekostiging te ontvangen. Dan komt het grootste deel van de middelen binnen vanuit de rijkssubsidie.  De school heeft de eerste jaren nog extra middelen nodig om de groei te bekostigen. Uw steun is dan nog steeds zeer welkom en komt direct ten bate van het onderwijs!

 

Periodieke schenking

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos heeft de ANBI status, dus een periodiek schenking is geeft veel belastingvoordeel. Met een periodieke schenking steunt u voor vijf jaar het Kairos College. 

 

Voorbeeld periodiek schenken
Voorbeeld periodiek schenken

Handleiding periodieke schenking:

 • Download de overeenkomst periodieke gift in geld en stuur deze, na invullen en ondertekening, op naar Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos.

 • U stuurt zowel het exemplaar voor de schenker als dat voor de ontvanger op. Noteer s.v.p. ook uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden.  

 • De stichting zal dan het exemplaar voor de schenker ondertekend naar u terugsturen.

 • Als beide partijen (de schenker en de stichting) de overeenkomst hebben ondertekend is deze rechtsgeldig

 • Beide partijen behouden een exemplaar van de overeenkomst voor eigen administratie.

 • U kunt ook uw Peet-aanmelding per e-mail sturen naar de heer Hans van der Pol via: vriendenvan@kairoscollege.nl, met als onderwerp van de e-mail 'aanmelding schenkingsakte'. Graag uw postadres vermelden in het bericht. U ontvangt dan per post de overeenkomst in tweevoud, met het verzoek deze in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan de stichting.

Heeft u nog vragen? In deze folder staat de procedure periodiek schenken uitgeschreven. Kijk voor meer informatie op de site van de belastngdienst of mail met de vriendenvan@kairoscollege! 

Stuurt u de folder ook door aan andere geinteresseerden?

Comité van Aanbeveling

 • Yoeri Albrecht
 • Arpad Gerecsey
 • Aus Greidanus
 • Mark Mieras
 • Claartje Wijnbergh
 • Duncan Stutterheim
 • Lisette Thooft

 

Kikkers en Jam

Christine Cornelius verkoopt zelfgemaakte jam, chutney's en sappen, en ook handgemaakte kikkers ten bate van het Kairos College in oprichting. In 2017 heeft ze zo maar liefst €1881,-, in 2018 €2028,50 en in 2019 €2000,- opgehaald! Heeft u interesse in de kikkers of jammen, stuurt u dan graag een mail naar info@kairoscollege.nl

Jam
jam
Kikkers
kikkers

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos ondersteunt onze initiatiefgroep op organisatorisch en zakelijk vlak. Zo heeft de stichting alle donaties en de fondsenwerving voor het Kairos College onder haar hoede.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos wordt gevormd door:

 • Willem Renes, voorzitter
 • Hans van der Pol, penningmeester.

Met steun van Cristian Römer en Sietske van der Pol

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • De Stichting heeft een ANBI- status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Contact

 • email: vriendenvan@kairoscollege.nl
 • adres: Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos, per adres: Langbroekerdijk B 38, 3947 BB Langbroek
 • telefoonnummer penningmeester: 06 54 28 22 24

Gegevens

 • IBAN: NL 09 TRIO 0390 1015 75, ten name van Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos
 • ANBI-status:
 • KvK-nummer: 64615138
 • RSIN: 855744649

Doelstellingen

 • Het ondersteunen en organiseren van initiatieven met als doel de oprichting van een vrijeschool voor voortgezet onderwijs met de naam Kairos College, inclusief het organiseren van bijdragen van de daarbij betrokkenen, zoals leerlingen, ouders, gemeente, instellingen en regionale organisaties.
 • Het blijvend ondersteunen van het Kairos College en Vrijeschool Kairos in Amsterdam-Noord.

Beleid

 • Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos werkt in nauwe samenwerking met de Initiatiefgroep Kairos College in oprichting.
 • De bovengenoemde initiatiefgroep is gestart vanuit de ouderinitiatiefgroep van basisschool Vrijeschool Kairos, met als doel een middelbare vrijeschool op te richten in Amsterdam-Noord, om op die manier een doorlopende leerlijn te creëren van basisschool Vrijeschool Kairos naar het Kairos College. De initiatiefgroep richt zich op de uitvoerende taken: het onderhouden van contacten met de gemeente Amsterdam, schoolbesturen en andere betrokken organisaties, het uitwerken van het curriculum en een docentenopleiding, het uitwerken van de organisatiestructuur en alle bijkomende zaken bij de start van een school.
 • De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos ondersteunt de taken van de initiatiefgroep, zowel door het werven van fondsen als het vinden van partners die het proces van de totstandkoming van Kairos College kunnen bevorderen.
 • De Stichting onderhoudt contact met de achterban van het initiatief Kairos College in oprichting, door belangstellenden op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om financieel (of anderszins) bij te dragen. De communicatie verloopt in nauw contact met de initiatiefgroep en is daar waar mogelijk gekoppeld aan nieuwsberichten of mailing van de initiatiefgroep.

Jaarverslag en jaarrekening

 • De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos is opgericht op 24 november 2015, jaarverslagen en jaarrekeningen zijn op te vragen bij het bestuur.